Telefon
İnstagram
WhatsApp
Destek Ol
Keles Yerel Eylem Grubu İşe Alım İlanı

Keles Yerel Eylem Grubu İşe Alım İlanı

Keles Yerel Eylem Grubu İşe Alım İlanı

Keles Yerel Eylem Grubu Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan 1 adet Müdür alınacaktır.
Adaylarda Aranacak Genel Uygunluk Kriterleri

 1. TC Vatandaşı olmak
 2. 65 yaşından küçük olmak
 3. Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı)
 4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı)
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Sağlık Raporu)
 6. Adayın kazanması durumunda YEG alanına taşınacağına dair Taahhüt Yazısı

Müdür Pozisyonu
İşin Tanımı ve Özellikleri:
Derneğimizin onaylanmış Yerel Kalkınma Stratejisinin gerektirdiği iletişim, yerel halk ve kurumların harekete geçirilmesi, tanıtım ve idari iş ve işlemlerini yerine getirilmesini sağlamak, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Müdür istihdam edilecektir.
Uygunluk Kriterleri

 1. Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, (Lisans diploması)
 2. En az 1 yıl yöneticilik yapmış olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıl yöneticilik yaptığını gösteren yazı. İlgili kurum/işyerlerinde başkan, müdür, yönetici, direktör, koordinatör, proje sorumlusu, şef ve bunların yardımcıları gibi unvanlarla çalışmış olmak yeterlidir)

Sıralama Kriterleri
Uygunluk kriterlerini sağlayan adayların sıralamasında kullanılır

 1. Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi)
 2. Adayın 1 yıllık yöneticilik tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)
 3. Adayın Yabancı Dil Sınavı (YDS) en az D seviyesinde olması veya eşdeğeri seviyede İngilizce bilmesi (İlgili Kurumdan onaylanmış yabancı dil seviyesini gösteren belge)
 4. Adayın en az 1 yıldır YKS alanında ikamet ediyor olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması.
 5. Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler

Başvuru Süreci
Başvuruların en geç 28/12/2022 saat 17:00'ye kadar elden yapılması gerekmektedir. Başvuru Formu aşağıda adresi yazılı dernek ofisimizden temin edilebilir.
Başvurular yukarıda belirtilen pozisyon için gerçekleştirilecektir. YEG Müdür İşe Alım İşlemleri Rehberi ve eklerinde belirtilen uygunluk kriterlerine sahip tüm adaylar mülakata davet edilecektir. Başvuru formunda verilen bilgilerin hatalı olması veya istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. Başvuru değerlendirme sonuçları dernek ofisi duyuru panosunda yayınlanacaktır.
Kazanan adaylardan ilanda yer alan ve tercih edilen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki belgeler istenecektir:

 1. Lisans/Yüksekokul Diploma -ve varsa üstü-,
 2. İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın gerekli mesleki tecrübesini gösteren yazı
 3. Askerliği tamamladığını gösterir belge (erkek adaylar için).
 4. Adli Sicil Kaydı
 5. Sağlık Raporu
 6. Sertifika/Katılım Belgesi
 7. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
 8. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği/İkametgah İlmuhaberi
 9. Kazanan adayın YEG alanına taşınacağına dair Taahhüt Yazısı

Kazanan adaylar yukarıda sayılan belgeleri kendilerine verilen süre içerisinde Derneğimize ibraz edememeleri durumunda haklarını yitirmiş sayılacak ve yedekten kazanan adaylar işe başlamaya hak kazanacaklardır.
NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular dernek ofisimizinduyurupanosunda ilan edilecek olup mülakat tarihi ve yeri mülakata girmeye hak kazanan adayların başvuru formunda bildirdiği elektronik posta adresine ayrıca gönderilecektir.
Adres:Cuma Mah. Atatürk Cd.No:2 Kat:1 Belediye Hizmet Binası, Keles Yerel Eylem Grubu Dernek Ofisi Keles/BURSA
Tel: 0553 118 45 48
E-Posta: kelesyeg@gmail.com

Paylaş: