Telefon
İnstagram
WhatsApp
Destek Ol
Leader Yaklaşımı

Leader Yaklaşımı

Leader Yaklaşımı

Leader Yaklaşımı

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı IPARD Programında yer alan tedbirlerden birisidir. Tedbir henüz Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmediği için tam olarak uygulanamamakta fakat akreditasyon ve uygulamaya yönelik kapasite oluşturma çalışmaları IPARD uygulama illerinde kademeli olarak yürütülmektedir

LEADER yaklaşımının öğrenilmesini sağlamak, potansiyel yerel eylem gruplarının kurulmasını ve yerel seviyede kalkınma stratejilerinin hazırlanmasını teşvik etmek ve tedbirin uygulamaya hazır olmak için kapasite geliştirme aktiviteleri 2015 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

LEADER yaklaşımı, kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek sureti ile kırsal politikaları geliştirmek için çok değerli bir kaynaktır. Bu yaklaşım, “Yerel Kırsal Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması ve Uygulanması” tedbiri kapsamında Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Kırsal Kalkınma Politikasının uygulanması için 2007-2013 Türkiye Programına dahil edilmiştir. Yönetim Otoritesi, LEADER tedbiri için gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları dikkate alınarak 2 Kasım 2010 ve 12 Mayıs 2011 tarihleri arasında “IPARD Kapsamında LEADER Tedbirinin Uygulanmasının Desteklenmesi Için Eşleştirme Projesi” gerçekleştirmiştir. Proje yerel kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması için Yönetim Otoritesi ve TKDK’nun kapasitesini geliştirmiştir. Uygulama için teknik ve yasal altyapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda potansiyel yerel eylem grupları oluşturulmuş ve pilot yerel eylem grupları seçilmiştir. Yerel kalkınma stratejisinin (YKS) öncelikleri belirlenmiştir. LEADER yaklaşımı ayrıca Türkiye’nin taslak Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde 5. Öncelik Ekseni kapsamına dahil edilmiştir. İlçe düzeyinde yönetişim yapıları oluşturarak yerel kalkınma kapasitelerinin geliştirilmesi, hizmetleri iyileştirmek için yeni yöntemlerin geliştirilmesi bu strateji belgesinin kapsamı dahilindedir.

AB ülkelerindeki deneyimler göstermektedir ki, LEADER yaklaşımı kırsal kesimde yaşayan insanların yaşamlarına önemli değişiklikler getirmektedir. Bu yaklaşım, kırsal sorunlar için yenilikçi çözümler üretilmesini teşvik etmekte ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir görev üstlenmektedir.

Bu yaklaşım, yerel aktörlerin kendi yerel bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek strateji ile ilgili olarak karar alma süreçlerine katılmaları anlamına gelmektedir. Bu çerçevede; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya gelmesiyle, yerel eylem grubu (YEG) olarak adlandırılan ortaklıkların kurulması teşvik edilmektedir.

Kamu özel ortaklığı ve YKS’nin uygulanması bölgesel uyumu güçlendirebilmekte ve bir bölgenin uzun dönemli sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunabilmektedir.

Bu tedbirin amacı; yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sivil toplumun geliştirilmesi, iyi yönetişimin kolaylaştırılması, istihdamın desteklenmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yerel toplumun kırsal kalkınma sürecine katılımını sağlayarak kırsal alanda yaşayanların memnuniyetinin artırılmasıdır.