Telefon
İnstagram
WhatsApp
Destek Ol
Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Keles Yerel Eylem Grubu Derneği, İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü,5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun olarak ilçemiz sınırlarında faaliyet göstermek amacıyla 16.057.040 tescil numarası ile 16.07.2021 tarihinde kurulmuş tüzel bir kişiliktir.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin ortaklığı ile kurulan derneğimizin başlıca amaçları;

 1. Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygulanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde yer alan ve Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde kırsal kalkınmanın sağlanması için uygulanan IPARD programlarının bir parçası olan LEADER yaklaşımına göre Keles ilçesinde ilçenin yapısına uygun gerekli faaliyetleri yürütmek,
 2. Keles ilçesinde alanında ortak yerel kimlik, kültür, ihtiyaçlar ve beklentiler üzerine kurulmuş yerel kalkınma çalışması yürütmek,
 3. Yerel halkın karar alma süreçlerine katılımını sağlayarak tabandan tavana yaklaşımı yerel kalkınma stratejisi hazırlamak ve uygulamak,
 4. Yerel kalkınma stratejisini merkez alarak yerelde kamu, özel sektör, sivil toplum ortaklığını sağlamak ve geliştirmek,
 5. Kırsal kalkınmanın sağlanması için yerelde ilçenin kalkınmasını sağlayacak yenilikçi uygulama, yöntem ve projeleri belirlemek, uygulamak ve geliştirmek,
 6. Ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel konuları ve ilgili sektörleri bir arada ele alacak, çok sektörlü bütüncül bir yaklaşım ortaya koymak,
 7. Ulusal düzeyde ve Avrupa Birliğinde iyi uygulama örnekleri ve aynı temellerde birleştiği kurum ve uygulamalar ile bir ağ oluşturmak ve deneyimleri paylaşmak,
 8. IPARD programı konusunda yöre halkını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, faydalanmak isteyenlere yol göstermek, gerektiğinde tavsiye mektubu düzenlemek,
 9. Bölgede kalkınma için gerekli analizleri katılımcılar ile birlikte yaparak, kalkınma için öncelikli temaları içerecek şekilde vizyon belirlemek,
 10. Bölgenin mevcut kırsal, çevre, su, toprak, mera ve biyolojik gibi doğal kaynaklarını korumak ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı için sosyal, ekonomik, idari ve bürokratik çaba göstermek,
 11. Kırsal alanda yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak.